Beslist.nl koppelen aan webwinkel

Beslist.nl is in Nederland een van de grootste online winkelcentra die ons land rijk is. Naar eigen zeggen bereikt het bedrijf zelfs ruim vier miljoen bezoekers per maand! Als webwinkel kun je deze mensen ook bereiken door te koppelen met het platform. Via speciale feeds kun je ervoor zorgen dat jouw assortiment wordt opgenomen op de site. Er zijn verschillende bedrijven actief op deze markt. Ecommerce News zet ze voor je op een rij.

Beslist.nl koppelen aan webwinkelAls je jouw webwinkel wilt koppelen met Beslist.nl kun je dat zelf proberen te realiseren, maar de meeste webwinkeliers kiezen voor een bestaande koppeling. Zeker met de winkelwagen die in 2016 echt lijkt doorgebroken, is het verstandig om een goede en veilige koppeling te kiezen. Gelukkig zijn er al verschillende aanbieders die al volledig zijn doorontwikkeld en ervoor zorgen dat je een grote hoeveelheid producteigenschappen deelt, wat jouw aanwezigheid op het platform verbetert. Welke is nu de beste? Dat is natuurlijk afhankelijk van jouw wensen.

E-SS

E-SS is een gespecialiseerde koppelaar uit Enschede die zich echt richt op de Nederlandse markt en dat is te merken aan de kwaliteit van de koppeling met Beslist.nl. Ondanks dat het aantal medewerkers bij E-SS beperkt is, zit het bedrijf niet stil. Zo heeft het naast populaire koppelingen voor bijvoorbeeld Magento en Lightspeed ook koppelingen voor Prestashop, Opencart en Woocommerce. Het bedrijf wordt veelvuldig aangeraden in de markt. Kan jouw webwinkelaanbieder helaas sommige zaken niet regelen via een API of feed? Geen probleem, E-SS kan ook veel realiseren door simpelweg je site te crawlen en kan op deze manier bijna altijd een complete koppeling bieden.

Channable

Deze meer internationaal georiënteerde speler levert steeds betere kwaliteit en is daarmee een zeer stabiele partner van Beslist.nl te noemen. Bedrijven die ervaring hebben met Channable roemen het bedrijf om haar goede bereikbaarheid en het feit dat je als webwinkelier zelf ook veel kunt instellen in de productfeeds. Dit geeft flexibiliteit en vrijheid, maar het vraagt van jou als webwinkelier ook tijd en kennis om zelf aan de knoppen te zitten. Channable is verder zeer populair onder marketingbureaus.

AdCurve

Dit is een dochterbedrijf van Shop2Market, dat een speler is met jarenlange ervaring met koppelingen voor met name de grote retailers. Via AdCurve richt het bedrijf zich ook meer op de midden- en onderkant van de markt en het heeft daarbij een speciale focus op de Beslist.nl winkelwagen-koppeling. De koppeling is prijstechnisch zeker goed te noemen, maar heeft als nadeel dat je zelf nog relatief veel aan de feed moet sleutelen.

MagModules

Deze speler biedt meer een bouwpakket voor met name Magento-webwinkels. Dat betekent dat je zelf met de feed- en API-koppeling aan de slag moet. Bij MagModules moet je als webwinkelier echt met de koppeling zelf aan de slag. Dat maakt het betaalbaar, maar wel intensief voor webwinkeliers die zich maar beperkt willen verdiepen in de materie.

CCV

Heb jij een CCV Shop? In dat geval kun je gebruik maken van de Beslist.nl winkelwagen via de speciale koppeling die door CCV zelf is ontwikkeld. Het voordeel is dat de koppeling door dezelfde partij is gemaakt als de mensen die de webwinkel zelf hebben ontwikkeld. Daardoor zijn de lijntjes uiteraard kort. Als nadeel is dat je bij CCV Shop dus iets minder te kiezen hebt.

Andere koppeling?

Ben jij een andere partij tegengekomen? Dat kan! Naast bovenstaande rijtje zijn er meerdere partners te noemen die in meer of mindere mate ervaring hebben met het koppelen met Beslist.nl. Bovenstaande rijtje zijn we meer dan eens tegengekomen en hebben we positieve geluiden van vernomen, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze de enige zijn. Uiteindelijk is het dus aan jou om de juiste keuze te maken. Succes!

Beslist.nl koppelen aan je webwinkel kan gemakkelijk via diverse bestaande koppelingen.