Beslist: ‘We willen inzicht in onze business’

beslis: we willen inzicht in onze businessVergelijkingssite Beslist wil de grootste online winkelplaats van ons land zijn. Het wil mobiel verder groeien en sneller de site kunnen optimaliseren. Daarvoor wenst het meer data van webwinkels. Daarop lijkt er vanuit de webwinkels kritiek te komen. Hoe ervaart het bedrijf zelf al deze berichten? Wij vroegen het aan de directeur van Beslist.

Beslist is momenteel al een van de grootste online winkelplaatsen van ons land maar is daar zelf nog lang niet tevreden mee. Zo hoopt het dit jaar een groei mogelijk te maken van vijftig procent. Daarmee is het met recht een van de meest machtige marketingkanalen in de Nederlandse ecommerce. Super natuurlijk, maar het kan nog beter is het bedrijf van mening. Mobiel loopt het bedrijf nog wat achter en ook het aanbod kan verder worden geoptimaliseerd.

Als Beslist meer data kan verzamelen, weet wat populair is bij webwinkels en nog beter weet waar consumenten op zoeken kan de content op de site nog beter worden afgestemd op de wensen van de klant. Daarnaast implementeert het bedrijf een CPS-model waarmee het enkele nadelen van mobiel of haar eigen kassa voorgoed naar het verleden brengt. “Deze twee stappen maken het bedrijf klaar voor de toekomst”, zo gaf Kees Verpalen, directeur van Beslist ons eerder aan.

“Beslist.nl dreigt grote klanten kwijt te raken”
Niet iedereen lijkt gecharmeerd van de manier waarop Beslist het aanpakt. Nadat de online marketing manager van Fonq zijn kritiek uit in een reactie op een artikel van Twinkle Magazine doet die redactie een rondje onder enkele grote webwinkels. Fonq dus, maar ook grote broer Wehkamp en Coolblue geven aan dat de nieuwe voorwaarden van Beslist reden zijn om met die vergelijker te gaan stoppen. Bol.com is nog genuanceerd maar Fonq noemt het zelfs een trojaans paard waarmee de toon wel is gezet. “Geen leuk bericht om te lezen,” geeft Kees Verpalen directeur van Beslist.nl ons telefonisch aan. “We hebben tienduizend webwinkels als klanten en voeren veranderingen als deze van klein naar groot in. Voordat we bij die spelers zijn gaan we daar uiteraard eerst mee in overleg en ik weet zeker dat we er dan uitkomen. We willen die natuurlijk als klant houden en er is dus helemaal nog geen reden om al zo te reageren.”

We willen grip op onze resultaten
“Het zit zo dat we nu traffic sturen naar webwinkels maar dat we maar lastig kunnen zien of we wel alle conversies meten. Zo plaatsen sommige webwinkels de code op de bedanktpagina, maar bezoekt iedereen die wel nadat je op de iDeal-pagina hebt gezien dat de transactie gelukt is? En krijg je wel dezelfde bedanktpagina bij PayPal als iDeal? Ik merk dat we veel meer sales genereren als dat we teruggekoppeld krijgen van webwinkels. Daarnaast kunnen wij veel meer conversies genereren als we beter kunnen anticiperen op de wensen van de bezoekers. Door zaken als een conversiepixel kunnen wij dus veel beter zaken meten en ook inspelen op het tonen van het juiste assortiment op onze site of webwinkels adviseren in hoe ze content moeten aanleveren. We kunnen op die manier veel beter samenwerken met webwinkels en dat is de reden dat we dit invoeren.”

“Of ik ook data wil? Natuurlijk wil ik dat. Hoe meer wij weten hoe beter wij als vergelijkingssite kunnen presteren. Maar het hebben van data is van secundair belang. Ik wil vooral dat wij op onze site snel kunnen inspelen op trends en dat wij goed inzichtelijk kunnen maken wat er met onze traffic gebeurt. Als zo’n conversiepixel voor verschillende partijen niet de oplossing is, komen we met een alternatief. Of dat betekent dat wij toch uitzonderingen maken? We willen bij alle webwinkels hetzelfde bereiken maar grotere spelers hebben vaak wel meer technische mogelijkheden om tot zo’n doel te komen. Ik wist vooraf ook wel dat een conversiepixel geen oplossing was voor webwinkels die alle sales langs een internationale kassa lieten gaan bijvoorbeeld. Daar moeten we dus in gesprek. Dat doen we dus ook maar we voeren ons beleid gefaseerd in.”

“We zijn bij de kleinere webwinkels begonnen. Die hebben vaak minder producten en om toch te zien of ook zij populaire producten hebben die bovenaan in onze resultaten moeten staan is die data van een conversiepixel ideaal. We merken nu al dat we die nu veel beter kunnen adviseren bijvoorbeeld. Onze prioriteiten zijn heel helder. Ik wil de sales vanaf onze site kunnen meten. Dus niet grofweg of alleen de meesten maar echt álle sales die Beslist creëert. Daarnaast wil ik onze site sneller op actualiteit kunnen laten inspelen en vervolgens onze marketing daarop beter optimaliseren. Andere doelen met data heb ik niet. Ik heb het al eerder gezegd maar orderdata verkopen of zelf een webwinkel beginnen doen we beiden dus niet.”

Invoering tot op heden succesvol
Kees Verpalen ziet de invoering nog altijd positief in. Zo’n vijfhonderd webwinkels zijn inmiddels overgestapt op het CPS-model en stap voor stap zal dit aantal groeien tot uiteindelijk alle klanten via dit model werken. Een rondje onder kleinere webwinkels bevestigt dat die tot op heden wel over willen op het nieuwe systeem. Bertram Welink van SEOshop en Christian Waijers van Mijnwebwinkel geven beiden aan bezorgd te zijn over het feit dat Beslist zoveel data verzameld en dat ze klanten daarvoor waarschuwen. Maar ook zij raden vooralsnog webwinkels gewoon aan om zaken te doen met Beslist. Beiden bevestigen het nieuwe model nog geen struikelblok is geweest voor webwinkels die zij faciliteren.

Over de auteur

Over de auteur

Ecommerce News is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten