Beslist.nl toont speelgoed in Winkelwagen-model

Beslist.nl toont speelgoed in Winkelwagen-model

Beslist.nl heeft de eerste duidelijke stap gezet in haar transformatie van vergelijkingssite naar online winkelcentrum. Met ingang van morgen zal de categorie Speelgoed volledig getoond worden in de nieuwe Winkelwagen-omgeving. Hierin ligt de nadruk meer op shoppen en niet meer op het vergelijken van producten.

Volgens Beslist is Speelgoed ook de eerste categorie waarin consumenten nu meer producten via de Winkelwagen dan via het CPC-model kunnen kopen. In deze nieuwe winkelomgeving moet er duidelijker onderscheid zijn tussen Winkelwagen- en CPC-shops. Zo kan de bezoeker in één oogopslag zien of zij direct kunnen bestellen of dat zij voor een aankoop moeten doorklikken naar de desbetreffende webwinkel. Speelgoedwinkels die nog wel met het CPC-model werken, zullen in een advertentiemodel worden getoond.

Komende periode meer categorieën

Beslist.nl laat weten dat het aantal categorieën dat op deze nieuwe manier getoond wordt, de komende tijd verder zal worden uitgebreid. In vergelijking met de oude winkelomgeving worden producten nu groter afgebeeld en toont de overzichtspagina meer product- en bestelinformatie. Dit alles moet ertoe leiden dat de consument sneller en makkelijker zijn of haar keuze kan maken. Levertijden en de leeftijdscategorie van speelgoed zijn nu dan ook direct zichtbaar.

Van prijsvergelijk naar winkelcentrum

Beslist.nl begon in 2005 als vergelijkingssite, maar enkele jaren terug introduceerde het de Winkelwagen, waardoor bezoekers niet meer werden doorgestuurd naar de webwinkel, maar konden afrekenen op het eigen platform van Beslist.nl. Met deze koerswijziging wil Beslist.nl het grootste online winkelcentrum van Nederland worden.

Over de auteur

Over de auteur

Ecommerce News is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten